• Vestavia Hills Market Report

  $568,423

  AVERAGE PRICE OF 201 HOMES

  $533,220

  AVERAGE PRICE OF 5 DISTRESSED HOMES

  $1,464,052

  AVERAGE PRICE OF 17 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES

  $557,740

  AVERAGE PRICE OF 29 NEWLY BUILT HOMES

  $615,954

  AVERAGE PRICE OF 67 HOMES WITH A POOL

  $913,790

  AVERAGE PRICE OF 11 REDUCED PRICE HOMES

  Average Home

  Average Price $568,423
  Avg Bedrooms 4 beds
  Avg Bathrooms 3.85 baths

  Average Price by Bedrooms

  1 bedroom $74,400
  2 bedrooms $142,952
  3 bedrooms $329,068
  4 bedrooms $551,832
  5 bedrooms $781,429
  Vestavia Hills Home Price Trends
    1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016
  Total Listings 192 212 222 206 213
  Average Price $550,596 $538,687 $547,119 $558,994 $571,381
  Avg Price Change +2.21% -1.57% -2.17% -2.22% -0.39%
  Median Price $477,253 $474,245 $473,998 $469,151 $481,131
  Med Price Change +0.63% +0.05% +1.03% -2.55% +1.77%
  Avg Bedrooms 3 beds 3 beds 3 beds 3 beds 3.17 beds
  Avg Bathrooms 3.53 baths 3.19 baths 3.65 baths 3.19 baths 3.25 baths
  Home Price by High School
  School Name Total Homes Average Price Avg Days on Market
  Shades Valley 2 $359,500 126 days
  Vestavia Hills 199 $570,522 116 days
  Total Homes Average Price Avg Days on Market
  All Homes 201 $568,423 116 days
  Distressed Homes 5 $533,220 128 days
  Multi-Million Dollar Homes 17 $1,464,052 194 days
  Newly Built Homes 29 $557,740 151 days
  Homes with a Pool 67 $615,954 128 days
  Reduced Price Homes 11 $913,790 261 days